Gyónás

Az igazság szabaddá tesz! – „mert tudjátok meg, hogy az Emberfiának hatalma van a bűnök megbocsájtására”

 

Lelkünk megtisztítása a bűnbánat, megtérés és megvallás által

 

A. Tudnivalók:

 

A gyónásról a Katolikus Egyház Katekizmusa alapján

 

A bûnbánat szentsége által engesztelõdhet ki a megkeresztelt ember Istennel és az Egyházzal.

Az Úr Jézus Krisztus lelkünk és testünk orvosa, aki a bénának megbocsátotta bûneit, és visszaadta teste egészségét, úgy akarta, hogy Egyháza a Szentlélek erejével folytassa gyógyító és üdvözítõ mûvét, saját tagjaira vonatkozóan is. Ez a gyógyítás két szentségének célja: a bûnbánat és a betegek kenete szentségéé.

"Akik a bûnbánat szentségéhez járulnak, azok Istent sértõ bûneikre Isten irgalmas bocsánatát kapják meg. Egyszersmind kibékülnek az Egyházzal, melyet megsebeztek bûnükkel, s mely szeretetével, példájával és imájával közremûködik megtérésükben."

 

A bûn elsõsorban Isten megbántása, a vele való közösség megszakítása. Ugyanakkor kárt okoz az Egyház közösségének is. Ezért a megtérés egyidejûleg hozza Isten bûnbocsánatát és a kiengesztelõdést az Egyházzal, amit a bûnbánat és a kiengesztelõdés szentsége liturgikusan kifejez és megvalósít.

 

Krisztus a bûnbánat szentségét Egyházának valamennyi bûnös tagja, mindenekelõtt azok számára alapította, akik a keresztség után súlyos bûnbe estek és így elvesztették a keresztségi kegyelmet és az egyházi közösséget megsebezték. Nekik a bûnbánat szentsége új lehetõséget nyújt a megtérésre és a megigazulás kegyelmének visszanyerésére.

Amikor a bánat a mindennél jobban szeretett Isten iránti szeretetbõl fakad, "tökéletes bánatnak" (a szeretet bánatának) nevezzük. Ez a bánat eltörli a bocsánatos bûnöket; sõt elnyeri a halálos bûnök bocsánatát is, ha együtt jár azzal a szilárd elhatározással, hogy a bûnbánó, mihelyt alkalma nyílik, szentségi gyónáshoz járul. (Akkor is lehet szentgyónáshoz járulni ha nem a tökéletes bánat van bennünk, amikor nem az bánt hogy Istent megbántottad, hanem azért megy gyónni, hogy ne kárhozzon el. Ami szükséges: bánom bűneimet, bár el se követtem volna, de kell még egy erős elhatározás, hogy a kegyelem segítségével többé nem akarom elkövetni. Az a minimum, hogy jó lenne többé nem vétkezni.)

A BÛNÖK MEGVALLÁSA, A GYÓNÁS

A bûnök megvallása (vádolása) pusztán emberi szempontból nézve is megszabadító, és megkönnyíti a másokkal való megbékélést. A gyónásban a megvallás által az ember szembenéz a bûnökkel, melyekben vétkesnek bizonyult; vállalja a felelõsséget, és ezáltal újból megnyílik Isten és az Egyház közössége felé, hogy lehetõvé váljon egy új jövõ.

A papnak tett bûnvallomás a bûnbocsánat szentségének lényeges része: "A bûnbánóknak a gyónásban föl kell sorolniuk valamennyi halálos bûnüket, melyeknek gondos lelkiismeretvizsgálat után tudatában vannak, még ha egészen titokban és a Tízparancsolat két utolsó parancsa ellen követték is el; mert ezek a bûnök néha súlyosabban megsebzik a lelket és veszélyesebbek, mint azok, amelyeket egész nyilvánosan követtek el":

"Amikor a krisztushívõk igyekeznek megvallani összes bûnüket, amire emlékeznek, mindent az isteni irgalmasság elé tárnak, hogy bocsánatot nyerjenek. Aki azonban másként cselekszik és valamit tudatosan visszatart, valójában semmit sem tár a pap által az isteni Jóság elé megbocsátásra. »Ha ugyanis a beteg szégyelli fölfedni a sebét az orvosnak, az orvosság nem gyógyítja meg azt, amit nem ismer.«"

Aki tudatában van annak, hogy halálos bûnt követett el, még ha a bûn fölött mélységes bánatot is érez, ne járuljon a szentáldozáshoz anélkül, hogy szentségi föloldozásban nem részesült, kivéve, ha a szentáldozásnak súlyos indoka van és lehetetlen meggyónni.

A mindennapos hibák (a bocsánatos bûnök) gyónása szorosan véve nem kötelezõ, de az Egyház nyomatékosan ajánlja. Bocsánatos bûneink rendszeres meggyónása segítséget jelent lelkiismeretünk alakításában, a rossz hajlamaink elleni küzdelemben, lehetõvé teszi, hogy Krisztus gyógyítson bennünket és a Lélek életében gyarapodjunk. Ha gyakrabban fogadjuk Isten irgalmasságának ajándékát e szentségben, az sürgetni fog, hogy mi magunk is irgalmasszívûek legyünk, mint Õ.

E szentség hatásai

"A bûnbánat szentségének minden ereje abban áll, hogy visszaállít minket Isten kegyelmébe, és bensõséges barátságban összekapcsol Vele." E szentség célja és hatása tehát az Istennel való kiengesztelõdés. Azok, akik a bûnbánat szentségét töredelmes szívvel és vallásos fölkészültséggel fogadják, "a lelkiismeret békéjét és derûjét a lélek nagy vigasztalásával együtt" szokták érezni. Az Istennel történõ kiengesztelõdés szentsége ugyanis igazi "lelki föltámadást" hoz az istengyermeki élet méltóságának és javainak -- melyek közül a legdrágább az istenbarátság -- helyreállításával.

E szentség kiengesztel bennünket az Egyházzal. A bûn gyengíti vagy megtöri a testvéri közösséget. A bûnbánat szentsége megújítja vagy helyreállítja azt. Ebben az értelemben nem csupán azt gyógyítja, akit visszavisz az egyházi közösségbe, hanem elevenítõ hatása van az Egyház életére is, amely elszenvedte egyik tagjának bûnét.

"Ez az Istennel való kiengesztelõdés maga után vonja a kiengesztelõdés egyéb formáit is, amelyek más sebeket is gyógyítanak. A gyónó, aki bocsánatot nyert, kiengesztelõdik legmélyebb énjében önmagával, miáltal visszanyeri belsõ igaz voltát; kiengesztelõdik testvéreivel, akiket megbántott és megsértett; kiengesztelõdik az Egyházzal és az egész teremtett világgal."

Ebben a szentségben a bûnös, átadva magát Isten irgalmas ítéletének, bizonyos módon elõvételezi az ítéletet, mely e földi élet végén következik. Ugyanis most, ebben az életben kapjuk a választási lehetõséget az élet és a halál között, és csak a megtérés útján léphetünk be a mennyek országába, ahonnan a súlyos bûn kizár. A bûnös -- a bûnbánat és a hit által megtérve Krisztushoz -- átmegy a halálból az életre, és "nem megy ítéletre" (Jn 5,24).

 

B. Előkészület

 

Előzetes meggondolások

Hogy a gyónást mint fölösleges terhet, vagy mint szabadulást éled meg, az nagy mértékben függ attól, hogy a hogyan készüsz fel rá. Ezért az alábbiakban szeretnénk egy két szempontot adni a felkészüléshez. A keresztény ember számára fontos, hogy időről időre felülvizsgálja merre tart az élete, és szükség esetén irányt változtasson.

Sokan azt mondják: „nincs mit meggyónnom”. Az itt következő felkészülési gondolatok azon alapulnak, hogy nem magamat vizsgálom, hanem megkérem Istent: „vizsgálj meg Te engem, mutasd meg, milyennek látod az életemet!" Ha csak a saját szemüvegemen keresztül ítélem meg magam, igen könnyen helytelen képet fogok látni.

A felkészülésre szánj egy órát (a következő három lépésre 20-20 percet) + a listára 30 percet. Maradj egészen egyedül Istennel, ahol sem csengő sem telefon nem fog zavarni. Ez alatt az idő alatt ne hallgass zenét sem. Ülj le egy üres asztalhoz, és végy magadhoz egy teljes bibliát, de legalább egy Újszövetséget. Legyen kéznél papír és ceruza is.

        Első lépés

Ne feledd el jótéteményeit!

Légy hálás, mert az bizalmat szül

Kezdetnek olvasd illetve imádkozd el a 103. Zsoltárt! Lassan, nyugodtan imádkozz, hogy a szíved is hallja amit olvasol. Állj meg azoknál a mondatoknál amelyek megérintenek.

Végy egy darab papírt és írd a tetejére: „Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el jótéteményeit!" (Zsolt 103,2)

Kérd az Urat, hogy mutasson meg neked mindent, ahol az elmúlt időben (utolsó gyónásod óta) jó irányban változtatott téged.

Ezeket a felismeréseket írd fel a papírra, lehetőleg minél konkrétabban.

Olvasd közben újra meg újra a 103. Zsoltárt, különösen azokat a helyeket, amelyek jobban megérintettek.

Adj hálát Istennek, minden egyes dologért, ahol pozitív változást tapasztaltál. Adj hálát azokért az emberekért is, akik ebben segítettek és melletted voltak.

A hála által erősödik a bizalmad. Könnyebben elhiszed, hogy Isten az életednek azokat a területeit is meg tudja változtatni, ahol most még sötétség van.

Második lépés

Megbocsátja minden bűnödet

Gondold végig, hogy mennyire szeret az Isten. Engedd, hogy az Isten szeretete egész mélyen megérintse és átitassa a szívedet.
Végy egy újabb papírt, és a tetejére írd fel: „Vizsgálj meg Istenem és ismerd meg szívemet, tégy próbára és ismerd meg utaimat, lásd, vajon a gonoszok utján járok-e, és vezess az örökkévalóság útján engem”(Zsolt 139,23-24)
A szívedről, a gondolataidról, az utadról, az életed alakulásáról van szó.

A következő 20 percben olvasd el újra meg újra a tékozló fiú történetét (Lk 15,11-32). Figyelj az apára, hogyan viselkedik a fiaival. Isten ugyanígy szeret téged!

Imádkozd közben többször: „Vizsgálj meg Istenem”, és kérd Őt, hogy tényleg vizsgáljon meg.

Írj föl minden bűnt egész konkrétan, amelyet Isten megmutat neked, még a legkisebbeket, legjelentéktelenebbnek tűnőket is! (használd a mellélelt listát)

A 20 perc végén írd az oldal végére Isten ígéretét: „Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igazságos, hogy megbocsássa a bűnöket és megtisztítson minket minden gonoszságtól”(1Jn 1,9)

Ha az életedet Isten fényében látod, talán szégyen vagy megtörtség vesz erőt rajtad. Ez jól van így hiszen Isten „a töredelmes és alázatos szívet nem veti meg” (Zsolt 51,19 Iz 57,15)& & Isten szeret téged mindenek ellenére!

           Harmadik lépés

Minden sebedet meggyógyítja

A lelki sérüléseidről van szó

Vannak lelki sérüléseid, amelyeket mások okoztak, de olyanok is, amelyeket magadnak köszönhetsz. Ezek a sérülések a legkisebb gyermekkorba is visszanyúlhatnak, de még ma is azonnal vérezni kezdenek, ha valaki ezeket a sebzett pontokat megérinti. Sokszor egy ilyen lelki seb az oka annak, ha bizonyos helyzetekben helytelenül viselkedsz, pedig harcolsz ellene.

Az Úr nemcsak meg akarja bocsátani a bűneidet, hanem meg akar gyógyítani minden sérültséget, ezeket a lelki sebeket is.

Kérd Istent, hogy mutassa meg ezeket a sebeidet. Ha felfedezel ilyeneket, írd fel őket egy papírra.

Olvasd el közben még egyszer a 103. Zsoltárt, időzz el azoknál a verseknél, amelyek segítenek abban, hogy tekintetedet a szerető és gyógyító Isten felé fordítsd.

Megvallottam neked a bűneimet...

Megvallásról van szó...

A 32. Zsoltar fejezi ki ez a tapasztalatot:„ Boldog, akinek gonoszsága bocsánatot nyert, és akiknek bűne el van törölve. Boldog az, akinek az Úr nem tudja be vétkét, s akinek lelkében nincsen csalárdság. Amíg hallgattam, csontjaim megöregedtek, s egész nap jajgattam. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, ellankadt erőm, mint a nyár hevében. Megvallottam előtted bűnömet, gonoszságomat el nem rejtettem. Elhatároztam: »Megvallom magam ellen hűtlenségemet az Úrnak.« És te vétkem gonoszságát megbocsátottad."

A pszichológusok szerint amit nem mondunk ki, az nem fog meggyógyulni A gyónásban öntsd ki bátran a szívedet Istennek:a hálában,bűneid megvallásában,gyógyulás kérésében.

A felkészülés minden pontjára térj ki a beszélgetésben. Nyugodtan magaddal viheted a jegyzeteidet is, amiket készítettél.

A gyóntatód Krisztusra irányítja figyelmedet, aki a te bűneidért is meghalt a kereszten és végső szava ez volt: „Beteljesedett!"
Istentől kapott hatalmánál fogva feloldoz téged a bűneid alól, és megjelöl a megbocsátás pecsétjével. Hálát ad veled Istennek, akinek irgalmassága nagyobb minden bűnünknél.
Végül imádkozni fog veled gyógyulásért.

Fogadd Isten megbocsátó szeretetét. Ezt a leginkább azáltal teheted, ha hálát adsz azért, hogy megbocsátott neked. A köszönet azt jelenti: elfogadom a bocsánatot.

Kérd, hogy Isten mutassa meg neked, ha jóvá tehetsz valamit. Ezt lehetőleg tedd meg azonnal!

          C. Kérdések amelyek segítenek felismerni bűneinket

 

I. "Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!"

 

 1. Szoktál kétségbeesni?
 2. Bíztál vakmerően saját képességeidben?
 3. Bíztál vakmerően az isteni mindenhatóságban és irgalmasságban ?
 4. Közömbös voltál Isten szeretetével szemben?
 5. Hálátlan voltál Isten szeretetével szemben?
 6. Éreztél gyűlöletet Isten iránt?
 7. Elismered Istent mint Teremtőt és Üdvözítőt, minden létezőnek Urát és Parancsolóját, a végtelen és irgalmas szeretetet?
 8. Mások rossz hatását kellõ idõben el tudom-e utasítani?
 9. Szánok-e idõt (és mennyit) a rendszeres imára? (Napi negyed vagy félórát?)
 10. Az imádságom mélyíti-e személyes kapcsolatomat Jézussal?
 11. Törekszem arra, hogy érett keresztény legyek, olvasom a szentírást?
 12. Hiszel a babonaságban illetve befolyásolja életedet?
 13. Voltál jósnál, jósnőnél vagy jósoltak neked bármikor bármilyen módon?
 14. Te jósoltál kártyából, kávéból, ólomöntéssel vagy bármilyen más módon?
 15. Olvastál horoszkópot?
 16. Foglalkoztál asztrológiával?
 17. Foglalkoztál agykontrollal?
 18. Értelmeztél jeleket?
 19. Foglalkoztál álomfejtéssel?
 20. Kerültél kapcsolatba bioenergetikával?
 21. Foglalkoztál Reikivel?
 22. Kerültél kapcsolatba New Age-el, okkultizmussal?
 23. Volt vagy van amuletted?
 24. Csináltál rontást?
 25. Kapcsolatba kerültél fehér vagy fekete mágiával?
 26. Jógáztál?
 27. Foglalkoztál harcművészetekkel, ha igen akkor milyen szinten?
 28. Végeztél relaxációs légzőgyakorlatokat vagy bármilyen meditációt?
 29. Voltál halottidézésen,asztaltáncoltatáson?
 30. Voltál bármilyen beavatáson?
 31. Foglalkoztál Feng Shui-al?
 32. Kapcsolatba kerültél az automatikus írással?
 33. Foglalkoztál keleti filozófiákkal?
 34. Kapcsolatba kerültél varázslással bármilyen formában?
 35. Volt bármilyen találkozásod a táltos egyházzal?
 36. Kapcsolatba kerültél természetgyógyászattal?
 37. Kerestél gyógyulást ráolvasás, mágia által vagy olyan gyógyítók segítségével akik szellemgyógyászatot, hipnózist, dianetikát, reikit, kinezológiát, bioenergiát használtak?
 38. Foglalkoztál buddhizmussal, hinduizmussal, transzcendentális meditációval?
 39. Hiszel a reinkarnációban?
 40. Foglalkoztál telepátiával?
 41. Kötöttél vérszerződést?
 42. Vannak kristályaid melyek különböző energiákat tartalmaznak, vagy védő erejük van?
 43. Látsz aurákat?
 44. Hallgattál huzamosabb ideig rock vagy metál zenét?
 45. Vannak a fenti kérdésekkel kapcsolatos könyveid?
 46. Kételkedtél Isten szeretetében, gondoskodásában és hatalmában?
 47. Viszonyultál méltatlanul vagy profanizálva szentségekhez, más liturgikus cselekményekhez valamint Istennek szentelt személyekhez, dolgokhoz vagy helyekhez?
 48. Imádsz szent tárgyakat, szenteket, szent képeket?

 

II. "Ne vedd hiába a te Uradnak, Istenednek Nevét" (Kiv 20,7).

 

 1. Isten nevét kimondtad-e hiábavalóan vagy erőszakosan?
 2. Használtad helytelenül Isten, Jézus Krisztus, Szűz Mária vagy a szentek nevét?
 3. Szoktál káromkodni?
 4. Hangosan vagy magadban mondtál gyűlölködő, szemrehányó, kihívó szavakat Isten ellen?
 5. Szoktál szitkozódni?
 6. Használtad Isten nevét mágikus értelmezésben?
 7. Szoktál esküdözni, esküdni?

III. “Az Úr napját szenteld meg”

 

 1. Vasárnap és a kötelező ünnepeken résztvettél szentmisén?
 2. Vasárnap és a kötelezõ ünnepeken tartózkodtál az olyan munkáktól és tevékenységektõl, melyek az Istennek kijáró tiszteletet, az Úr napjának sajátos örömét, az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlását, valamint a test és a lélek szükséges pihenését akadályozzák?
 3. Másokat terheltél olyan dolgokkal amelyek megakadályozták abban, hogy megszenteljék az Úr napját?

 

IV. "Tiszteld atyádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked" (Kiv 20,12).

 

 1. Mint gyermek, amíg szüleid otthonában éltél engedelmeskedtél szüleid illetve nevelőid kéréseinek vagy parancsainak azokat az eseteket kivéve amikor lelkiismeretedben meg voltál győződve arról, hogy erkölcsileg rossz lenne engedelmeskedni?
 2. Mint szülő jó példát mutattál gyermekeidnek?
 3. Mint szülő bevezetted gyermekeidet a hit titkaiba és bevezetted őket az Egyház életébe?
 4. Törekszem-e arra, hogy a családi életemben erõsödjön a szeretet és imádság légköre?

 

V. "Ne ölj!" (Kiv 20,13)

"Hallottátok, hogy mondadott a régieknek: »Ne ölj! Aki öl, állítsák a törvényszék elé.« Én pedig azt mondom nektek: Már azt is állítsák a törvényszék elé, aki haragszik felebarátjára." (Mt 5,21--22)

 

 1. Tettél bármit azzal a szándékkal, hogy közvetve előidézd egy emberi személy halálát?
 2. Kitettél valakit ok nélkül halálveszélynek bármilyen módon?
 3. Elmulasztottál segítséget nyújtani veszélyben lévőnek?
 4. Elkövettél vagy együttműködtél abortuszban? Hányszor?
 5. Résztvettél fogyatékos, beteg, vagy a halál közelében lévő ember életének kioltásában?
 6. Gondolkoztál öngyilkosságon?
 7. Tettél kisérletet öngyilkosságra?
 8. Dohányzol?
 9. Szoktál túlzásokba esni evésben-ivásban, az alkohol, a cigaretta vagy gyógyszerek fogyasztásában?
 10. Voltál lerészegedve?
 11. Ittas állapotban vezettél autót?
 12. Ittas állapotban vagy a gyorsaság mértéktelen élvezetétől indítva veszélyeztetted magad vagy mások testi épségét?
 13. Használtál vagy használsz kábítószert?
 14. Kárt tettél magad vagy mások testi épségében?
 15. Van gyűlölet vagy meg nem bocsájtás a szívedben valaki iránt?
 16. Kívántál rosszat valakinek? Hordozok-e magamban haragot, ellenszenvet, bosszút?

 

 

VI. "Ne törj házasságot!" (Kiv 20,14)

"Hallottátok, hogy mondatott a régieknek: »Ne törj házasságot!« Én pedig mondom nektek, hogy aki bûnös vággyal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követ el vele." (Mt 5,27--28)

 1. Végeztél önkielégítést?
 2. Néztél másra bűnös vággyal?
 3. Volt bárkivel is házasságon kívüli (vagy előtti)szexuális kapcsolatod?
 4. Kapcsolatban voltál, vagy bármilyen formában pornográfiával?
 5. Néztél erotikus képeket vagy filmet?
 6. Voltál bármilyen kapcsolatban prostitucióval?
 7. Éreztél szexuális vonzódást saját nemedhez tartozó ember iránt?
 8. Voltál hűtlen házastársadhoz?
 9. Megtagadtad az élet továbbadásának lehetőségét?
 10. Fegyelmezed az érzékeidet és a képzeletedet?
 11. Elutasítod a tisztátalan gondolatokban való gyönyörködést?
 12. Szoktál szemérmetlenül öltözködni?
 13. Elfogadod az erkölcsi lazaságot?

 

VII. "Ne lopj!" (Kiv 20,15; Mt 19,18)

 

 1. Eltulajdonítottad mások javait bármiulyen módon (loptál)?
 2. Megtartottál kölcsönkért vagy talált tárgyakat?
 3. Csaltál kereskedelemben vagy bármi másban?
 4. Mások bérét jogtalanul visszatartottad?

VIII. "Ne szólj hamis tanúságot a felebarátod ellen!" (Kiv 20,16)

 

 1. Személyes kapcsolataidban elferdítetted az igazságot?
 2. Igazságban élsz?
 3. Tanúságot tettél Isten mellett?
 4. Dédelgettél a szívegben gonoszságot?
 5. Volt vagy van a szívedben álnokság vagy színlelés?
 6. Volt vagy van a szívedben irigység?
 7. Előfordult az életedben rágalmazás mások iránt?
 8. Megkárosítottál másokat magatartásoddal vagy beszéddel?
 9. Szoktál hízelegni, dicsekedni vagy hencegni?
 10. Szoktál hazudni?
 11. Tiszteletben tartottad mások magánéletét?
 12. Bizalmas közléseket,titkot kifecsegtél? Bízhatnak-e az emberek szavaimban, ígéreteim megtartásában, becsületességemben?
 13. Tisztelem-e mások szabadságát? Meg tudok hallgatni másokat?

 

IX. "Ne kívánd felebarátod házát: ne kívánd feleségét, szolgáját, szolgájóját, ökrét, szamarát, sem más egyebet, ami az övé." (Kiv 20,17

 

 1. Harcolsz a test kívánsága és a rendetlen vágyak ellen?
 2. Elégedetlen vagy javaiddal?

 

 

X. "Ne kívánj semmit, ami a felebarátodé" (Kiv 20, 17). "Ne kívánd felebarátod házát, földjét, szolgáját, szolgálóját, ökrét, szamarát. Egyáltalán ne kívánj semmit, ami felebarátodé." (MTörv 5,21)

"Ahol a kincsed, ott a szíved is" (Mt 6,21).

 

 1. Sóvárogsz idegen javak után?
 2. Jelen van életedben a kapzsiság?
 3. Jelen van a szívedben az irigység?
 4. Érzel szomorúságot más javai miatt?
 5. Kívántál rosszat felebarátodnak?
 6. Mindenkinél és mindennél jobban szereted Jézust és Őmiatta és az evangélium miatt lemondasz mindenről amid csak van?
 7. Ragaszkodsz földi dolgokhoz?

 

Egyéb bűnök az életedben:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyvárad, 2006 június 2.-i változat, készült a “Szentlélek Szeminárium”  használatára – Szent Pál Közösség

magyar