Jézus Krisztus, az élő víz hordozója

A fordítás alapjául szolgáló kiadás:

Pontifical Council for Culture - Pontifical Council for Interreligious Dialogue: Jesus Christ the Bearer of the Water of Life. A Christian reflection on the “New Age”. Vatican City (Libreria Editrice Vaticana) 2003.

Fordította: Várnai Jakab OFM

Lektorálta: Harsányi Ottó OFM

A szentírási idézeteket a Szent Jeromos Bibliatársulat 1999-es, a Neovulgáta alapján készített fordításából vettük.

 

előszó

Ez a tanulmány a „New Age” összetett jelenségével foglalkozik, amely a mai kultúrára több vonatkozásban is hatással van.

A tanulmány a reflexió pillanatnyi állásáról számol be. Gyümölcse az Új Vallási Mozgalmak Munkacsoport közös munkájának, amely a Szentszék különböző dikasztériumainak munkatársaiból tevődik össze: a Kultúra és a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsa (ezek a munka felelős szerkesztői), a Népek Evangelizációjának Kongregációja és a Keresztény Egység Pápai Tanácsa.

Ezeket a gondolatokat elsősorban a lelkipásztorkodásban dolgozóknak kínáljuk fel, hogy ezáltal jobban meg tudják magyarázni, miben tér el a New Age mozgalom a keresztény hittől. Arra próbáljuk rávenni az olvasót, hogy vessen számot azzal, ahogyan a New Age vallásosság megcélozza a mai ember spirituális éhségét. Fel kell ismernünk: a New Age vallásosság részben azért gyakorol lenyűgöző vonzást egyes keresztényekre, mert saját keresztény közösségeikben nem figyeltek eléggé azokra a témákra, amelyek pedig valójában megvannak a katolikus hit egészében, mint például az ember lelki életének fontossága és ennek az élet egészébe történő integrálása, az élet értelmének keresése, az ember és a teremtés kapcsolata, a személyes és társadalmi átalakulás utáni vágy és az emberiség racionalista és materialista szemléletének elutasítása.

A jelen kiadvány felhívja a figyelmet arra az igényre, hogy ismerjük meg és értsük meg a New Age-et mint kulturális áramlatot, továbbá hogy a katolikusok értsék a hiteles katolikus tanítást és lelkiséget, és így helyesen tudják megítélni a New Age témáit. Az első két fejezet a New Age-et mint sokszínű kulturális irányzatot mutatja be, és alapvető gondolatainak elemzését nyújtja. A 3. fejezettől kezdve néhány támpontot kívánunk nyújtani a New Age és a keresztény üzenet összehasonlításához. Teszünk néhány lelkipásztori jellegű javaslatot is.

Akik jobban el kívánnak mélyedni a New Age tanulmányozásában, azok hasznos hivatkozásokat találnak a függelékekben. Reméljük, hogy a jelen munka csakugyan ösztönzésül fog szolgálni további elemzésekhez az egyes kulturális közegeknek megfelelően. Az is a célunk, hogy erősítsük a megkülönböztetés képességét azokban, akik biztos támpontokat keresnek egy teljesebb élet reményében. Szilárd meggyőződésünk, hogy sok kereső kortársunk egy valódi, Isten iránti szomjúságról tanúskodik. Ahogy II. János Pál pápa mondta az Egyesült államok-beli püspökök egy csoportjának: „A lelkipásztoroknak őszintén szembe kell nézniük a kérdéssel, hogy vajon elegendő figyelmet szenteltek-e annak a szomjúságnak, mely az emberi szívben áhítozik az ’élő víz’ után, amit egyedül Krisztus, a mi Megváltónk nyújthat (vö. Jn 4,7-13)?” Hozzá hasonlóan mi is bízunk „az evangéliumi üzenet örök időszerűségében és abban, hogy képes átalakítani és megújítani az azt befogadókat” (AAS 86 [1994] 330).

magyar